125% Bonus Slots + Cards

125% Bonus Slots + Cards